[

]
Het heeft wel even geduurd, maar inmiddels hebben we een (enigzins provisorisch, maar wel compleet) videoverslag van zondag avond , 1 mei 2011.
Er  was die avond weer zingen in de tent op het haventerrein van Urk. Het was werkelijk een prachtige avond. Velen hebben genoten van de  medewerking van het mannenkoor “”De Geestmer Zangers “. Een enthousiast mannenkoor uit Broek op Laangedijk met een prachtige sound.  Zij brachten aantal mooie liederen ten gehore.  

De pianist was Arie Horst die de begeleiding van het koor en de samenzang verzorgde. Op de dwarsfluit speelde Denice Grandia, inmiddels (sinds 15 September j.l.)  schoondochter van de spreker: Ds. J. Tadema, die het gesproken woord verzorgde. 

Het thema: was “”Voor mij .”  
Download hier het programma. (of klik door)

 

 

geestmerzangers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen op de haven 2011

Nummer 1

Zondag 1 mei 2011

 

 

 

Thema:

“” Voor mij……………………. !?”’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerking:

Zang: Mannenkoor””de Geestmer Zangers

Pianist: Arie Horst

Dwarsfluit: Denice Grandia

 

Gesproken woord: ds. J. Tadema

 

 

 

 

 

Muzikale ontvangst vanaf 20:15 uur

Samenspel alle instrumenten

 

Samenzang 20:25 uur (zonder aankondiging)

 

Lied 63

Heugelijke tijding,

bron van hartverblijding,

Evangeliewoord!

Woord van God gegeven,

woord van eeuwig leven,

zalig die u hoort!

Zalig hij, wiens harte gij

met een onverwrikt vertrouwen

leert op God te bouwen!

 

Lied 95


Grote God wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
En bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid.

 

 

Zingen het Lied: “Heer ik hoor van rijke zegen””

 

Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

 

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig, o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij!

 

Opening, welkom, gebed

Samenzang Lied 168

 

Vaste rots van mijn behoud

als de zonde mij benauwt

laat mij steunen op uw trouw,

laat mij rusten in uw schauw,

waar het bloed door u gestort,

mij de bron des levens wordt.

 

Lied 100

 

Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.

 

Luisteren naar de “”Geestmer Zangers””

-   Schuil maar veilig

-   Four books in the bible

 

Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 31

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.  Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’  Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’  Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’  Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

 

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Blok samenzang

 

Zend Heer', Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

Lied 150

 

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onze Heer.

 

Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

 

Luisteren naar muzikaal intermezzo orgel,piano en dwarsfluit

Blok samenzang Liederen

 

Lied 445

 

Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworvenen
het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.

 

Lied 881

 

Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt u neer,
gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid:
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.

Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

 

 

De “”Geestmer zangers”” zingen

-         Overdenking

-         ’t Woord van God blijft eeuwig waar

Samenzang: Lied 132

 

Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Gij geeft blinden de ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan,

werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij,

werk ook door Uw kracht in mij!

 

 

Gesproken woord:  

“” Voor mij !!!! ? “” 

 

 

Samenzang:


Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet,
die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die om ons te redden de hemel verliet.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend een jubeltoon aan.
Jezus, Jezus, uw naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

 

 

 

Blok muzikaal intermezzo (kent u de liederen zing dan mee)

Tijdens dit muzikale intermezzo vindt de collecte plaats 

De “”Geestmer zangers”” zingen

- ‘k Bouw op de beloften

- Daar is kracht in het bloed

 

Lied 120

Heer ik geef m' aan U volkomen; 'k leg mijn al hier voor U neer,
opdat Gij in mij zoudt wonen, met Uw Geest o Heer!
Al de liefde van mijn harte, zij U voortaan toegewijd!
'k Vrees geen moeite meer of smarte daar Gij met mij zijt.

Refrein:
Glorie glorie, halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet.
En nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed.

Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, neem hem aan nu voor altijd;
dat niets kwaads hem immer weder van de Uwen scheid'!
Heer, tot U breng ik mijn leven, hoor nu mijn geloften aan;
'k heb mijn al aan U gegeven neem het, Heiland aan.
Refrein.


 

Dankgebed en dankwoord

 

Slotzang,

Ik zie een poort wijd openstaan,
waardoor het licht komt stromen,
van 't kruis waar 'k vrijlijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij, voor mij! Staat open ook voor mij!

 

 

Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnenvlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij, voor mij! Staat open ook voor mij!

Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind'ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind'ren.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij!
Voor mij, voor mij! Staat open ook voor mij!

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor 't kruis een kroon,
door Jezus’ bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij, voor mij! Staat open ook voor mij!

Toegift: Mannenkoor “” Geestmer zangers””

Uitleidend muzikaal spel.

Na afloop staat er een heerlijk kopje koffie voor u klaar.

Tot Slot

Dit was het zingen op de haven 2011 

 

 

 

 

 


Zingen in de Zomer - zidz.urk.nu/site/index.php/middagen/middagen-2011/86-zingen-op-de-haven - - localhost(127.0.0.1) - 26-05-2022 12:52:41 Europe/Amsterdam) - Server: oranje.zingenindezomer.nl